KathArts forretnings­betingelser

Disse betingelser er gyldige fra 2. juni 2022

1. Anvendelse

Betingelserne gælder for alle leverancer fra KathArt Interactive ApS, CVR-nr: 26 24 62 96 (Herefter KathArt). Betingelserne udgør sammen med eventuelt andre skriftlige aftaler (fx tilbud og/eller projektbeskrivelse) med kunden kontraktgrundlaget for samhandel med KathArt.

2. Projekttyper

KathArt leverer serviceydelser til enten fastpris eller timebaseret betaling. Hvis der ikke skiftligt er aftalt en fastpris, så faktureres der for forbrugt tid. Desuden leverer KathArt hosting og driftaftaler.

3. Tilbud

Med mindre andet er skiftligt aftalt, så gælder afgivne tilbud i 30 dage.

Såfremt kunden udvider leverancens omfang (scope), udover hvad der må betragtes som en naturlig del af opgavens løsning inden for de aftalte rammer, eller manglende leverancer fra kunden gentagne gange forhindrer fremdriften, vil KathArt estimere leverancen igen.

4. Underleverandører & samarbejdspartnere

KathArt har ret til at anvende underleverandører i og udenfor EU/EØS samt antage eksterne konsulenter til opfyldelse af sine forpligtelser.

KathArt er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

5. Indhold, undervisning og korrektur

Med mindre andet er skiftligt aftalt er det kundens opgave at indsætte indhold i CMS eller anden leveret løsning.

KathArts leverancer indeholder som udgangspunkt 1 korrekturrunde hvor kunden har mulighed for at komme med kommentarer og rettelser. Yderligere korrekturrunder afregnes til normal timepris. Udbedring af fejl og mangler ved en leverance regnes ikke som en korrekturrunde.

Det er Kundens forpligtelse at deltage i fornøden undervisning, der muliggør brugen af Leverancen.

6. Understøttede browsere

Med mindre andet skriftligt er aftalt, så understøttes webløsninger i følgende browsere.

 • Seneste version af Google Chome (Windows og OSX)
 • Seneste version af Microsoft Edge (Windows)
 • Seneste version af Safari (OSX)

Med seneste versioner menes de senest frigivne offentlige (ikke beta) versioner af browserne på tidspunktet for udvikling af løsningen.

7. Deadlines og forsinkelser

Afleverer kunden ikke aftalt input eller materiale til aftalt tid udsættes den frist eller dato der er aftalt for KathArts levering uden videre. KathArt fastsætter herefter ny tidsfrist for levering.

8. Rettigheder

Når alle udeståender er betalt erhverver kunden en uindskrænket ret til selv at benytte Leverancen.

Indgår der materiale eller programmel fra trediepart vil det være trediepartens vilkår der er gældende for denne del af leverancen.

Med respekt for Kundens rettigheder, forretningshemmeligheder og fortrolig information er KathArt berettiget til frit at videreudvikle, benytte og udnytte den generelle viden og knowhow samt værktøjer, koder, teknikker, ideer og anden information mv., som KathArt har anvendt, udviklet eller erhvervet i forbindelse med Leverancen.

Hvis kunden leverer materiale til projektet eller beder KathArt om at benytte materiale fra trediepart, så er det kundens ansvar at sørge for at de nødvendige rettigheder til anvendelse af materialet er indhentet. Kunden forpligter sig i den forbindelse til at friholde KathArt fra ethvert krav fra rettighedshavere til det anvendte materiale.

9. Opsigelse af hostingaftaler og serviceaftaler

Kunden kan opsige et abonnement til udløb til udgangen af en faktureringsperiode.

KathArt kan opsige abonnementer med 1 måneds varsel. Dog har KathArt ret til at lukke et abonnement og services leveret herunder uden varsel pga. manglende betaling eller såfremt KathArt efter egen diskretion befrygter eller konstaterer at kundens løsning eller aktiviteter, der udgår derfra, krænker tredjemands rettigheder, lov, forskrifter, offentlig orden, sædelighed eller god skik.

I forbindelse med drift/hosting forbeholder KathArt Interactive ApS sig ret til at begrænse/indskrænke de udbudte produkters anvendelsesmuligheder på grund af drifts- og sikkerhedsmæssige forhold.

KathArt har ret til at slette kundens data når en aftale om hosting er ophørt.

KathArts eventuelle forpligtelser vedrørende datasikkerhed, opdateringer, backup og eventuelle andre services bortfalder når serviceaftalen ophører.

10. Fakturering & betaling

KathArts standardtimepris for konsulent, design og udviklingsopgaver er 300 kr. excl. moms pr. påbegyndt kvarter (1200 kr. excl. moms pr. time)  med mindre andet er aftalt skriftligt.

Ved fastpris projekter faktures 50% af ordresummen ved kundens accept af tilbud, samt 50% af ordresummen ved levering af af projeket.

For timebetalingsprojekter faktureres månedligt efter forbrugt tid.

Betalingsfrist er 8 arbejdsdage netto kontant. Alle oplyste priser er eksklusiv moms med mindre andet er anført.

Ved for sen betaling er KathArt berettiget til at debitere kunden et rykkergebyr samt morarente fra forfaldsdagen efter rentelovens til enhver tid gældende regler.

11. Ændringer af timepriser

Ændringer i KathArts gældende timepriser og abonnementspriser meddeles skriftligt til Kunden med 3 måneders forudgående varsel.

12. Eksterne omkostninger

KathArt er berettiget til særskilt betaling for eksterne omkostninger, herunder nødvendige ydelser, licenser, produkter mv. fra eksterne leverandører.

For så vidt angår rejseaktiviteter (fx tog, færge, fly, hotel, forplejning), så afregnes disse i overensstemmelse med de faktiske omkostninger eller efter Statens til enhver tid gældende takster. Rejsetid, udover 1 time hver vej, faktureres med 70 % af gældende timepriser.

Kunden skal desuden betale alle andre offentlige afgifter, der måtte blive pålagt det købte efter Aftalens indgåelse.

13. Mangler

Ved færdiggørelse af et projekt orienterer KathArt kunden om at projektet er færdiggjort. Kunden skal herefter, indenfor en periode på maksimalt 14 dage indrapportere eventuelle fejl eller mangler.

Fejl eller mangler som indrapporteres senere end 14 dage bliver håndteret som et nyt projekt.

Såfremt KathArt er ansvarlig for en fejl eller mangel skal KathArt indenfor rimelig tid påbegynde udbedring. KathArt har ret til at planlægge udførelsen, så det passer med KathArts øvrige projekter.

KathArt er til enhver tid berettiget til at foretage vederlagsfri afhjælpning og/eller omlevering. Ved behørig gennemført afhjælpning og/eller omlevering kan kunden ikke gøre andre beføjelser gældende som følge af mangler. Forholdsmæssigt afslag i prisen ydes kun ved væsentlige mangler, som KathArt Interactive ApS vælger ikke at udbedre ved afhjælpning og/eller omlevering.

Såfremt det under afhjælpningen viser sig at fejlen ikke skyldes KathArts arbejde er KathArt berettiget til godtgørelse for det udførte arbejde.

14. Erstatningsansvar og Ansvarsbegrænsning

KathArts erstatningsansvar er begrænset til Kundens direkte tab som følge af KathArts misligholdelse.

KathArts erstatningsansvar omfatter ikke følgeskader, driftstab, tab på grund af mangler ved tredjepartsleverancer og heller ikke indirekte tab, herunder tab af indtægt, profit, reduceret salg, hindring med at levere til tredjepart, samt tab forbundet med en ikke opfyldt forventet nytte af Leverancen.

KathArts samlede ansvar kan aldrig overstige 100 % af det fakturerede beløb (fratrukket eksterne omkostninger) for Leverancer gennem de seneste tre måneder op til meddelelsen om misligholdelse. KathArt har ret til at afhjælpe misligholdelsen og levere det påklagede igen.

KathArt fraskriver sig ethvert ansvar for Leverancen, såfremt den ændres af kunden eller tredjemand inden leveringen, efter levering eller efter kundens overtagelse, uden KathArts forudgående skriftlige godkendelse af ændringen.

KathArt er ikke ansvarlig for design, funktionalitet, software, kode, systemer, integrationer eller kompatibilitet med software som er lavet af andre end KathArt.

Hvis der ikke er indgået aftale om hosting og service med KathArt, så har Kunden selv det fulde ansvar for hosting og servicering af løsningen.

KathArt kan ikke gøres erstatningsansvarlig for fejl, som kunden ikke selv har gjort opmærksom på i korrekturproces.

15. Personoplysninger & GDPR

Når KathArt udvikler en webløsning for kunden, så vil den ofte indeholde mulighed for at kunden selv kan oprette og håndtere de brugere som skal have adgang til webløsningen, samt redigere og publisere indhold på internettet.

Den kan også indeholde formularer, hvori kunden eller slutbrugere af løsningen kan indtaste data.

Da KathArt har adgang til løsningen vil KathArt have rollen som Databehandler, mens kunden er Dataansvarlig.

KathArt behandler data på instruks fra kunden. Instruksen udgøres af dette dokument, samt evt. tilhørende tilbud og/eller projektbeskrivelser. I projekter med følsomme persondata kan der udarbejdes en separat databehandleraftale.

 • KathArt bemyndiges med denne aftale til at behandle eventuelle personoplysninger, som måtte være nødvendige, for at udføre arbejdet for kunden.
 • KathArt sikrer at medarbejdere som har adgang til persondata har forpligtet sig til fortrolighed.
 • KathArt har lov til at benytte underdatabehandlere til opfyldelse af sine forpligtelser.
 • I forbindelse med hosting og drift af løsninger eller levering af softwaresystemer kan det være nødvendigt for KathArt at overføre data til servere udenfor EU. Se opdateret liste over underleverandører på kathart.dk/jura. Kunden accepterer med denne aftale at KathArt må overføre data, i det omfang det er nødvendigt for at levere de aftalte ydelser, samt at de angivne underleverandørers privatlivspolitik og betingelser er tilstrækkelige for KathArts opfyldelse af sine forpligtelser som Databehandler.
 • Kunden har ret til på forhånd at få oplyst hvilke underleverandører der tænkes benyttet i et projekt og kunden har ret til at afvise brug af en underleverandør. Ved afvisning af en underleverandør har KathArt ret til at genestimere leverancen.
 • KathArt skal omgående orientere kunden hvis der opdages brud på persondatasikkerheden.
 • KathArt har krav på betaling efter medgået tid for de ydelser der udføres på kundens instruks i forbindelse med fx audit, udlevering af oplysninger, dokumentation af persondatasikkerheden, samarbejde med tilsynsmyndigheder og hjælp til efterlevelse af anmodninger fra registrerede.
 • KathArt har ret til at benytte kunden samt projektet som reference. Herunder ret til at benytte leverancer, kundeudtalelser mv. i egen markedsføring.
 • Kunden skal ved brug af løsningen stillet til rådighed af KathArt, udelukkende behandle personoplysninger i overensstemmelse med kravene i den gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Kunden har ansvaret for nøjagtigheden, integriteten, indholdet af pålideligheden og lovligheden af de personoplysninger som behandles af KathArt.
 • Kunden er ansvarlig for at have et lovligt grundlag for at behandle og videregive eventuelle Personoplysninger til KathArt og til underdatabehandlere som KathArt anvender.
 • Kunden har pligt til at opfylde sine oplysningsforpligtelser over for eventuelle registrerede vedrørende behandlingen af personoplysninger i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.
 • Kunden har pligt til at sikre at der benyttes stærke passwords i løsningen og at adgangen til passwords begrænses til relevante personer, som er instrueret i sikker brug af løsningen.
 • Hvis Kunden har indgået en opdaterings-, hosting eller serviceaftale, så ophører KathArts forpligtelser vedrørende løsningen når denne opsiges uanset hvad der måtte være aftalt i andre dokumenter, herunder databehandleraftaler.

16. Force majeure

Parternes forpligtelser i henhold til aftalen udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for parternes kontrol, herunder strejke, og som parterne ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning. Intern strejke hos KathArt, der væsentligt påvirker KathArts mulighed for at overholde sine forpligtelser, anses for force majeure. Forhold hos KathArts underleverandører, der medfører, at KathArt ikke er i stand til at opfylde sine forpligtelser over for kunden, og som ikke kan overvindes uden uforholdsmæssigt store omkostninger for KathArt, anses ligeledes som force majeure. Force majeure kan højst gøres gældende i det antal dage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for KathArt udskydes på grund af force majeure, udskydes betalinger, der knytter sig dertil, tilsvarende. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. Den part, der ikke er ramt af force majeure situationen, er berettiget til at annullere den force majeure ramte leverance, såfremt væsentlige dele af leverancen ikke gennemføres i mere end 60 dage.

17. Lovvalg og værneting

Aftalen er underlagt dansk ret og enhver tvist skal forelægges en dansk domstol.